Avís legal

El lloc web i el domini https://www.gambadepalamos.com/ca corresponen a Associació de l’Organització dels Productors de Pesca de Palamós (en endavant el OPP DE PALAMÓS), amb CIF G01803659 i domicili a Moll Pesquer s/n, de Palamós (CP 17230), adreça electrònica palamos@confraria.cat, inscrita al Registre d’Associacions de Girona amb el núm 67811.

I amb el nombre de document electrònic administratiu w1050N42H95S34k.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a l'OPP DE PALAMÓS o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L'OPP DE PALAMÓS presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. L'OPP DE PALAMÓS autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.gambadepalamos.com/ca. L'OPPDE PALAMÓS es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.gambadepalamos.com/ca (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que l'OPP DE PALAMÓS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això l'OPP DE PALAMÓS manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen l'OPP DE PALAMÓS fins a la contractació expressa d’una comanda.

L'OPP DE PALAMÓS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

L'OPP DE PALAMÓS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.