Avís legal

El lloc web i el domini https://www.gambadepalamos.com/ca corresponen a Posit de Palamós S.L.U. (en endavant el POSIT DE PALAMÓS), amb CIF B55272132 i domicili a Moll Pesquer s/n, de Palamós (CP 17230), adreça electrònica palamos@confraria.cat, inscrita al Registre Mercantil amb número d’entrada 1/2016/6.148,0.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a el POSIT DE PALAMÓS o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El POSIT DE PALAMÓS presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. El POSIT DE PALAMÓS autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.gambadepalamos.com/ca. El POSIT DE PALAMÓS es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.gambadepalamos.com/ca (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que el POSIT DE PALAMÓS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això el POSIT DE PALAMÓS manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al POSIT DE PALAMÓS fins a la contractació expressa d’una comanda.

El POSIT DE PALAMÓS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El POSIT DE PALAMÓS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.